วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางเข้าหมู่บ้านแยกบ้าน นายคะนอง บุญหงส์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการขุดลอกคลองและวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 จุดดำเนินการ บริเวณแท็งค์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 10 จุดดำเนินการ สายจากบ้านนายคะนอง บุญหงส์ ถึงบ้านนายบุญมา ศรีผ่อง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 243.00 ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรั้วพิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง หมู่ที่ 8 รั้วเหล็กรูปพรรณ ขนาดสูง 1.10 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จุดดำเนินการ จากถนน คสล.เดิมบ้านนางสาวพัชรี ภูษาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จุดดำเนินการ แยกบ้านนายประจวบ แก้วเมือง ถึงบ้านนางสังวาล ชูช่อ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จุดดำเนินการ จากถนน คสล.เดิมบ้านนายบรรจง ปานทอง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 145.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 จุดดำเนินการ บริเวณประปาหมู่บ้านทุ่งแค ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตรตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 จุดดำเนินการข้างโรงอาหารโรงเรียนวัดทองเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง