วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ผงหมึกถ่ายเอกสาร จํานวน 3 กล่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อกระบองไฟจราจร เพื่อใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้สําหรับพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26  มิ.ย. 2563
ซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง เพื่อใช้สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 7,8,10 และหมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา ประจําเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างขุดลอกคูนาส่งนํ้า พร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง สําหรับรถยนต์ดับเพลิง จํานวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง