วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนบ้านเรือนเสียหายจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมากำจัดวัชพืชและถางป่า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นโรงงานวุ้นเส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรี สายสว่างสรี หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคูเมือง-หมู่ที่ 9 บ้านหัวยางคู้ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)