วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางวรรณี เชื้อขจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 จากนานายอำนวย ปานทองถึงถนนสายทองเลื่อน ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 14 จากบ้านนายสุนทร สำลี ถึงนานายวิทูรณ์ ฉลูทอง ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนน จากถนน คสล.เดิมเส้นหัวยางคู้ ถึงบ้านนายบวน ช้างพันธ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลแสวงหา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนหินคลุก ๑๐๕ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างลงหินคลุกพร้อมบดอัด จุดดำเนินการคันคลองทิ้งน้ำถึงที่นานายบุญเชิด บุญประสพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแสวงหา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวนหินคลุก ๔๗๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัด จุดดำเนินการคันคลองทิ้งน้ำถึงที่นานายบุญเชิด บุญประสพ หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล.เดิมถึงบ้านายสุชิน บุญลา หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดดำเนินการจากถนน คสล.เดิม อู่ช่างจุกไดนาโมถึงร้านขายอาหารสัตว์ หมู่ที่ 4 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขยายถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดดำเนินการ เส้นทางหลวงจากบ้านนายชาญ สุขไตรรัตน์ ถึงบ้านนายวิชัย กลิ่นกุหลาบ หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดดำเนินการจากระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลแสวงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง