วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างโครงการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างค่าจ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวก มดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หและการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนัปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างขุดลอกคูทิ้งน้ำหมู่ที่ 12 ถึงหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร จํานวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1798 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง