เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สภาเทศบาล


นายอนุชา  สินธุสุวรรณ
ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
(สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1)
เบอร์โทรศัพท์ 085-421-4635

นายอภิรมย์  เพชรรัตน์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)
เบอร์โทรศัพท์ 092-617-1839

นายสมชาย สินธุสุวรรณ
นายประจวบ  รอดจรูญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 081-439-1485
เบอร์โทรศัพท์ 092-535-3904


นายสามารถ  ชื่นบาล
นายกมลสัญฐ์  สาภิราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 082-239-6982
เบอร์โทรศัพท์ 095-947-9216


นางพลอยชนก  หมู่ทหาร
นายจรินทร์  ศรีผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 084-118-6066
เบอร์โทรศัพท์ 089-072-3862


นายเอก  วุฒิ
นายสมหมาย  นุ่มทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2
(สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)
เบอร์โทรศัพท์ 089-239-4248
เบอร์โทรศัพท์ 097-125-3819


นายบุญเชิญ  วงษ์เล็ก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ -
นายกิตติ  ปลูกงาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เขต 2

เบอร์โทรศัพท์ 083-809-8651