เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด


 

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610

นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 611

นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นางสาวสุจิตรา เอกแก้ว
นางรจนา พิษพรรณ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

นางสุพัตรา พลิพล
พันจ่าเอกเอกสิทธิ์ ถิ่นลำปาง นางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายฏิไวทย์ กลุ่มไหม นายอัครพล หมู่ทหาร -ว่าง-
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป เจ้าพนักงานขับรถ
 
 
นายเกียรติศักดิ์ พูลราม นางเรณู พราหมณ์โชติ นางสาวสุปราณี จันทร์มณี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรัชนก โอสถศรี

  คนงานทั่วไป