เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองคลัง

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกอง
เบอร์โทร 0 3561 0725 ต่อ 610

 
-ว่าง-
นางนวพร นุ่มทอง
นางจิรวรรณ บริบูรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 
 
-ว่าง-

 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี