เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ 
นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610
นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
 นางสาววันเพ็ญ เงางาม
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 611 เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610
 นางเพ็ญพิชชา เสงี่ยม นางสาวนงนุช พินพิพัฒน์
นักบริหารงานช่าง /ผู้อำนวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 604
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 603