เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ธ.ค. 2566 ]80
2 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน [ 15 ธ.ค. 2566 ]97
3 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15 ธ.ค. 2566 ]99
4 คู่มือประชาชนการชำระภาษีป้าย [ 15 ธ.ค. 2566 ]41
5 คู่มือประชาชนการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ธ.ค. 2566 ]34
6 คู่มือประชาชนการขออนุญาติใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ธ.ค. 2566 ]27
7 คู่มือประชาชนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 ธ.ค. 2566 ]40
8 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 20 ม.ค. 2565 ]87
9 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ [ 14 ม.ค. 2565 ]92
10 มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]94
11 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]95
12 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ [ 14 ม.ค. 2565 ]162
13 มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ [ 14 ม.ค. 2565 ]99
14 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 13 ม.ค. 2565 ]90
15 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 13 ม.ค. 2565 ]94
16 มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 13 ม.ค. 2565 ]108
17 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 13 ม.ค. 2565 ]93
18 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 13 ม.ค. 2565 ]108
19 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน [ 12 ม.ค. 2565 ]111
20 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ [ 12 ม.ค. 2565 ]116
 
หน้า 1|2