เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมในโครงการ นายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน จำเป็นต้องมีเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และที่สำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งถือเป็นแกนนำชุมชนที่ให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน อสม. คือประชาชนในหมู่บ้าน ที่มีใจรักในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สมัครใจและเต็มใจ ที่จะช่วยงานในชุมชน เป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ดังนั้น งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ทักษะ ความสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมั่นใจ ครอบคลุม ในทุกกลุ่มวัย และผู้เข้ารับการอบรม สามารถถ่ายทอดความรู้ สามารถจัดทำแผนสุขภาพหมู่บ้าน/ตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและ พัฒนางานด้านสาธารณสุขในชุมชน ให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาการปฐมพยาบาลเบื้องตัน การคัดกรองผู้ป่วย และสามารถดำเนินงาน งานสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม คือ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภา และที่สำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม. จำนวน 80 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
2022-12-02
2022-12-01
2022-11-28
2022-11-28
2022-11-23
2022-11-15
2022-11-11
2022-10-28
2022-10-27
2022-10-26