เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 [ 26 พ.ค. 2565 ]1
2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก [ 19 พ.ค. 2565 ]5
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจและวัดสายตาฟรีของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง [ 27 เม.ย. 2565 ]9
4 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท [ 20 เม.ย. 2565 ]12
5 ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 20 เม.ย. 2565 ]11
6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 24 มี.ค. 2565 ]23
7 ประชาสัมพันธ์งดเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่อง [ 24 มี.ค. 2565 ]29
8 แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ ทต.เพชรเมืองทอง ตอบแบบสอบถาม [ 8 มี.ค. 2565 ]27
9 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]9
10 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1 (งวดที่ 17) [ 24 ก.พ. 2565 ]48
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดอ่างทอง [ 18 ก.พ. 2565 ]44
12 วารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]68
13 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 2 ก.พ. 2565 ]62
14 ประชาสัมพันธ์แผนจิตอาสาพระราชทานอำเภอแสวงหา [ 2 ก.พ. 2565 ]62
15 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร [ 2 ก.พ. 2565 ]59
16 เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อาและความตระหนักรู้ด้านยา [ 16 ธ.ค. 2564 ]83
17 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]90
18 ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) [ 1 พ.ย. 2564 ]297
19 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" [ 8 ต.ค. 2564 ]100
20 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ [ 8 ต.ค. 2564 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7