เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

วันที่ 4 กันยายน 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้้านสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของบุคคลในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน จำเป็นต้องมีเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าาน และที่สำคัญ คือ อาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งถือเป็นแกนนำชุมชนที่ให้บริการแก่ชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน 

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-18
2023-09-06
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-18