เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน
(แปรรูปสินค้าทางการเกษตร กล้วยน้ำว้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

วันที่ ๑ กันยาน ๒๕๖๖ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอาชีพของชุมชน (แปรรูปสินค้าทางการเกษตร กล้วยน้ำว้า) ณ พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมือง โดยมีเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ และบุคคลในพื้นที่ จำนวน ๒๕ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคลสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ หรือหาอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2023-09-27
2023-09-26
2023-09-26
2023-09-18
2023-09-06
2023-09-04
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-18