เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด

 

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610


นางชารี บุญมาทัน
นักบริหารงานทั่วไป /หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 611นางสาวสุนิสา ยวงลำใย

นางสุพัตรา พลิพล

นายโอภาส สอนอิ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานนางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย นางสาวปรานต์จรัส อริยสกุลรัชต์ นางสาวจุติพร เขียวอำพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฏิไวทย์ กลุ่มไหม นายอัครพล หมู่ทหาร นายสรพงศ์ วารีรักษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายเกียรติศักดิ์ พูลราม นางเรณู พราหมณ์โชติ นางสาวสุปราณี จันทร์มณี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรัชนก โอสถศรี

  คนงานทั่วไป