เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด

 

สิบตำรวจโทสุพร บุญเอี่ยม
 นักบริหารงานท้องถิ่น/ปลัดเทศบาล

นางชารี บุญมาทัน
นักบริหารงานทั่วไป /หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวสุนิสา ยวงลำใย

นางสุพัตรา พลิพล

นายโอภาส สอนอิ่ม
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย นางสาวปรานต์จรัส อริยสกุลรัชต์ นางสาวจุติพร เขียวอำพร

เจ้าพนักงานธุรการ

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฏิไวทย์ กลุ่มไหม นายอัครพล หมู่ทหาร นายสรพงศ์ วารีรักษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายเกียรติศักดิ์ พูลราม นางเรณู พราหมณ์โชติ นางสาวสุปราณี จันทร์มณี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรัชนก โอสถศรี

  คนงานทั่วไป