เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

สำนักปลัด

 

นางสาววันเพ็ญ เงางาม
นักบริหารงานการคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 610

นางสาวสุนิสา ยวงลำใย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 611นางสาวสุนิสา ยวงลำใย

นางสุพัตรา พลิพล

นายโอภาส สอนอิ่ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานนางสาวดวงตา ทรัพย์วิลัย นางสาววันเพ็ญ ประสาทศิลท์
-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายฏิไวทย์ กลุ่มไหม นายอัครพล หมู่ทหาร นายสรพงศ์ วารีรักษ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
นายเกียรติศักดิ์ พูลราม นางเรณู พราหมณ์โชติ นางสาวสุปราณี จันทร์มณี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรัชนก โอสถศรี

  คนงานทั่วไป