เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายกลางชล สังข์แก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0 3561 0725 ต่อ 603
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


 
นางสุนันทา  ภู่ประสงค์ นางสาวสุกัญญา  บำเพ็ญสกุลชัย นางสาวมัจฉา  เกตุทอง
ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครู คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 
 
 
  นายนิรุตต์ ม่วงอำพล  
  คนงานทั่วไป