เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 4 ส.ค. 2565 ]88
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 20 ส.ค. 2564 ]91
3 การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ส.ค. 2564 ]104
4 หนังสือำเภอแสวงหา ที่ อท 0023.13/ว1400 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก [ 19 ส.ค. 2564 ]93
5 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]98
6 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]100
7 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 [ 18 ส.ค. 2564 ]93
8 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]103
9 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]83
10 แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาการ [ 18 ส.ค. 2564 ]98
11 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]91
12 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]97
13 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (แก้ไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 [ 18 ส.ค. 2564 ]97
14 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (แก้ไขเพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 [ 18 ส.ค. 2564 ]92
15 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 [ 18 ส.ค. 2564 ]95
16 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 [ 18 ส.ค. 2564 ]95
17 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 [ 18 ส.ค. 2564 ]92
18 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]90
19 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]99
20 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]99
 
หน้า 1|2|3