เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ. การเลือกต้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 [ 16 มี.ค. 2564 ]68
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 18 ต.ค. 2562 ]62
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) [ 18 ต.ค. 2562 ]62
4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.256 [ 18 ต.ค. 2562 ]61
5 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2561) [ 18 ต.ค. 2562 ]66
6 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 18 ต.ค. 2562 ]61
7 รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับที่ 20 ปฏิรูปประเทศ [ 18 ต.ค. 2562 ]64
8 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 18 ต.ค. 2562 ]67
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ต.ค. 2562 ]66
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 18 ต.ค. 2562 ]70
11 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 [ 18 ต.ค. 2562 ]67