เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.phetmuengthong.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]48
22 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 [ 18 ส.ค. 2564 ]50
23 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]45
24 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]51
25 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 [ 18 ส.ค. 2564 ]45
26 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 [ 18 ส.ค. 2564 ]46
27 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 18 ส.ค. 2564 ]46
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 17 ส.ค. 2564 ]47
29 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) [ 17 ส.ค. 2564 ]46
30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) [ 17 ส.ค. 2564 ]46
31 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) [ 17 ส.ค. 2564 ]45
32 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน [ 17 ส.ค. 2564 ]49
33 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานนิเทศการศึกษา [ 17 ส.ค. 2564 ]41
34 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารสถานศึกษา [ 17 ส.ค. 2564 ]45
35 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 17 ส.ค. 2564 ]45
36 การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาทำงานสาย เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf [ 2 ส.ค. 2564 ]49
37 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 14 มิ.ย. 2564 ]48
38 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]49
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2564 ]52
40 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]50
 
|1หน้า 2|3